Podmienky pre pripojenie do SIXu:

 • mať zabezpečenú medzinárodnú konektivitu a vlastný autonómny systém
 • v spolupráci so SIX zabezpečiť zriadenie a financovať prevádzku linky do SIX
 • v prípade umiestnenia routra v spoločných rackoch SIX-u je maximálny rozmer routra 3U
 • V dátovom centre STU Bratislava sú všetky porty k dispozícii v optickej aj v metalickej verzii.
 • Z dátového centra Sitel Bratislava realizujeme pripojenia do SIXu cez single-módové optické vlákna.

Po splnení vyššieuvedených podmienok SIX uzatvorí so žiadateľom Zmluvu o pripojení.

Pripojenie je možné v dátových centrách STU Bratislava a Sitel Bratislava.

Optické pripojenia s 10 km modulmi možno sprevádzkovať okamžite po podpise zmluvy (HW máme na sklade).

Dokumenty

Prevádzkový poriadok

Účastník peeringu pripojený do SIX je povinný:

 • zabezpečiť výmenu routovacích informácií protokolom BGP4 (používanie statického routovania nie je prípustné)
 • na routri pripojenom na backbone SIX používať výlučne pridelenú IP adresu
 • pre pripojenie do SIX používať iba jedinú MAC adresu a jej zmenu vopred ohlásiť SIXu
 • svoje zariadenia umiestnené v SIX viditeľne označiť názvom firmy
 • udržovať svoje zariadenia a ich konfiguráciu v prevádzkyschopnom stave, poruchy bezodkladne odstrániť a informovať o nich SIX ako aj ostatných účastníkov peeringu prostredníctvom určeného mailinglistu, alebo zmluvne dohodnúť údržbu svojich zariadení so SIX-om
 • zapísať všetky oznamované siete do RIPE routing databázy a údaje priebežne aktualizovať
 • zabezpečiť maximálnu možnú agregáciu routovaných položiek
 • predchádzať vzniku routing-loop

 

Účastník peeringu pripojený do SIX nesmie:

 • zasahovať do zariadení iných účastníkov peeringu a do iných zariadení umiestnených v priestoroch SIX
 • oznamovať siete ktoré nepatria účastníkovi, jeho zákazníkom, príp. organizáciám ktorým poskytuje tranzit alebo backup
 • oznamovať siete iných účastníkov peeringu mimo dohodnutý rozsah peeringu
 • generovať zbytočne route-flap

Kontakt

Centrum výpočtovej techniky STU
Nám. slobody 17, 812 43 Bratislava
tel.: +421 2 571 041 81, +421 2 571 041 83
e-mail: six-ba@six.sk
recepcia: +421 918 669 162, +421 918 669 163

 

logo_stu     logo_tuke